Dentalmind | Tillhandahåller tjänster och produkter såsom digital röntgen för tandläkare, och designar webbplatser för tandläkarmottagningar.

Aktivera fjärrstyrning av din dator

Förmodligen har du blivit kontaktad eller så har du kontaktat vår supportpersonal. För att de ska kunna hjälpa dig behöver de kunna fjärrstyra din dator och för att de ska kunna göra det behöver du installera programvaran LogMeIn här nedanför.

Läs texten för att godkänna

Behandling av personuppgifter.

Dentalmind behandlar dina person- och företagsuppgifter endast i samband med försäljning och felsökning eller reparation vid fel på dator/program/hårdvara samt i syftet att erbjuda nya produkter som passar in i din verksamhet. Du har alltid rätta att begära ut de uppgifter vi har lagrat i vårt datasystem eller begära att vi tar bort dina uppgifter i våra system. Vi sparar endast uppgifter om våra kunder som har köpt vårt bildprogram Dentalmind Imaging eller tidigare utgåvor under namnet Xrayvision & Oriview.

Vi delar bara dina uppgifter med tillverkaren av Dentalmind Imaging, Apteryx Inc i USA. När vi delar dina uppgifter med Apteryx Inc är det endast vid konvertering av din databas till vårt format. Så snart databasen är konverterad raderas dina uppgifter hos Apteryx Inc.
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi lagrar uppgifter om dig eller ditt företag.

Tel. 0346 488 00 info@dentalmind.com

Allmänna Försäljningsvillkor

1. Allmänt
Dessa allmänna leverans- och försäljningsvillkor är tillämpliga på alla leveranser från Dentalmind. Villkoren gäller oberoende av eventuella motsägande bestämmelser som kan framgå av handlingar som har utfärdats av köparen, t ex köparens order. Dentalmind godtar endast avvikelser som skriftligen har godkänts av behörig företrädare för Dentalmind. Alla produkter som levereras från Dentalmind i enligt dessa allmänna villkor kallas nedan för ”Produkten”.

2. Anbud och accept
Offerter gäller endast under den tid som anges i respektive offert. Bindande avtal om leverans uppkommer först sedan skriftlig orderbekräftelse har lämnats av Dentalmind.

3. Uppgifter rörande Produkten
Uppgifter beträffande priser, tekniska egenskaper och detaljer rörande Produkten är endast bindande för Dentalmind om och i den mån Dentalmind och köparen skriftligen har kommit överens om detta.

4. Teknisk dokumentation
All teknisk dokumentation angående Produkten vilken före eller efter avtalets ingående har överlämnats till köparen av Dentalmind, förblir Dentalminds egendom. Mottagen teknisk dokumentation får inte utan Dentalminds medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats och får inte utan Dentalminds medgivande kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

5. Leverans
Såvida parterna inte skriftligen har kommit överens om något annat skall Produkten levereras Ex Works enligt vid var tid gällande INCOTERMS.

6. Leveranstid och leveransförsening
Produkten skall levereras vid den tidpunkt som parterna skriftligen har kommit överens om. Dentalmind skall utan dröjsmål meddela köparen om det finns anledning att anta att leveransen kan komma att bli försenad. För det fall leveransförsening uppstår på grund av force majeure eller på grund av handling eller underlåtenhet hänförlig till köparen skall leveranstiden förlängas med skälig tid. Köparen har endast rätt att häva en försenad leverans för det fall förseningen medför avsevärd olägenhet för köparen och förseningen inte är en följd av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till köparen. Vid leveransförsening har köparen endast rätt till skadestånd om särskild skriftlig överenskommelse har träffats härom. Dentalmind har rätt att underlåta att leverera Produkten för det fall Dentalmind har befogad anledning att ifrågasätta köparens betalningsförmåga. Dentalmind är emellertid skyldigt att leverera Produkten för det fall köparen vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av Dentalmind. Dentalmind har inte något ansvar för leveransförsening utöver vad som angetts i denna punkt 6.

7. Betalning
Såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat skall betalning erläggas inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från förfallodagen till dess full betalning sker. Vid försenad betalning får Dentalmind dessutom avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker. Om köparen inte har erlagt full betalning inom tre (3) månader efter förfallodagen har Dentalmind rätt att häva avtalet och att kräva ersättning för den skada som Dentalmind har lidit. Köparen har inte rätt att kvitta eventuell motfordran mot den överenskomna köpeskillingen.

8. Äganderättsförbehåll
Produkten förblir Dentalminds egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning ett sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

9. Avbeställning
Köparen har endast rätt att avbeställa Produkten om Dentalmind skriftligen godkänner detta. För det fall Dentalmind godkänner en avbeställning har Dentalmind rätt till ersättning för skäliga kostnader som Dentalmind har haft samt kostnader som uppkommer på grund av avbeställningen.

10. Ansvar för fel
Om levererad Produkt uppvisar fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning, eller i övrigt avviker från vad parterna skriftligen har avtalat, åtar sig Dentalmind att efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, leverera en ny Produkt eller återbetala mot felet motsvarande del av köpeskillingen. Dentalminds ansvar omfattar endast fel som visar sig inom ett (1) år från den dag Produkten levererades till köparen. Dentalminds ansvar omfattar vidare endast fel som uppstår vid en riktig användning av Produkten. Felansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Produkten, oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring. Köparen skall utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig skriftligen reklamera felet till Dentalmind. Om reklamation inte sker utan oskäligt uppehåll förlorar köparen rätten att göra anspråk på grund av felet. Dentalmind har inte något ansvar för fel utöver vad som angetts i denna punkt 10.

11. Skada orsakad av Produkten
Dentalmind ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller person, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i köparens besittning. Köparen skall hålla Dentalmind skadelös i den utsträckning Dentalmind åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Dentalmind enligt första stycket inte ansvarar för. Begränsningen i Dentalminds ansvar gäller emellertid inte om Dentalmind har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt skall köparen genast underrätta Dentalmind härom.

12. Immateriella rättigheter
Dentalmind, eller annan som innehar de immateriella rättigheterna till Produkten, behåller rätten till samtliga immateriella rättigheter som Produkten omfattar.

13. Programvara
Dentalmind ger Köparen rätt att i samband med användning av Produkten använda all programvara som ingår i köpet. Sådan programvara får inte ändras utan Dentalminds skriftliga medgivande. Rättelser av mindre fel får dock ske utan sådant medgivande. Upphovsrätt och andra rättigheter avseende ändringar i programvara tillkommer Dentalmind utan särskild ersättning. För underlicensierad programvara gäller de inskränkningar som följer av lag eller avtal. Dentalmind är inte skyldigt att tillhandahålla källkoden till programvara eller att förse köparen med en uppdaterad version av programvaran.

14. Intrång i immateriella rättigheter
Såvitt Dentalmind känner till gör Produkten inte intrång i någon immateriell rättighet som tillhör tredje man. Dentalmind ansvarar endast för immateriella intrång som Dentalmind känt till eller bort känna till.

15. Ansvarsbegränsning
Dentalmind ansvarar inte för indirekta förluster som kan åsamkas köparen. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är ej begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning gäller emellertid inte för det fall Dentalmind har gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Dentalminds ansvar gentemot köparen är under alla omständigheter begränsat till kontraktssumman.

16. Force majeure
Dentalmind skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Dentalminds kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. För det fall Dentalmind önskar befrielse skall Dentalmind utan dröjsmål meddela köparen om detta.

17. Tvister och tillämplig lag
Tvist som uppstår i anledning av levererad Produkt skall slutligen avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte skall vara Göteborg.
Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor och på varje annat avtal mellan Dentalmind och köparen, dock utan beaktande av dess regler om lagval samt lagen (1987:822) om internationella köp.